Adıyaman Sohbet

yorum yok
681 okuma
26 Kasım, 2017

Evet Her yazımda oldu gibi bu yazımdada öncelikle Türkiyemizin en güzel şehirlerinden Adıyamanı öncelikle tanıtmak istedim Adıyaman isimi nerden gelmiş neden adıyaman denilmiş ve meşur yemekleri , gezilicek yerlerinden bahsedelim.

Adıyaman’ın ismi bakın nereden Geliyor :

Nemrut`uyla, sahip olduğu tarihi mekanları, ve sahabe Saffan Bin Muattal`ın kabrinin olduğu şehir şekilde adlandırılan Adıyaman`ın ismini nerden aldığını ve diğer özelliklerini biliyor muydunuz?

Arap tarih ve coğrafyacılarının bereketli hilal dedikleri coğrafyanın en kuzeyindedir bu kadim şehir. Sırtını halkının Karadağ diye isimlendirdiği Güneydoğu Toroslarına dayamıştır. doğu ile garp,şimal ile güney yönlerinde bir geçit noktası konumunda bulunan Adıyaman eski yolların kesiştiği yerde bulunmaktadır. Burası kadim medeniyetlerin kurulduğu Hitit, Babil,Part, Pers, Asur, Keldani, Yunan, Commagene, Roma, Bizans, Sasani, Ermeni, Emevi, Abbasi, Frank, Selçuklu, Zengi, Eyyubi, Artuklu,Memlük, Akkoyunlu, Dulkadirli ve Osmanlı uygarlıklarının egemen olduğu Araplar Hısn-ı Mansur, Kürtler Semsur ,Türkler de Adıyaman demişlerdir.

şehrin 7 km. kuzeyinde bulunan Palanlı mağaralarında yapılan incelemeler sonucunda; bu şehirde yerleşimin mt.ö.40.000 Yıllarına kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Bölgede isimlendirilen ilk devlet Hattilerdir..mt.S. 1. yüzyılda Commagene krallığı yıkılarak yerine Roma hakimiyeti başlar. Perre (Adıyaman) Samosata ile Melitene (Malatya) arsında yer saha bir uğrak yeridir. aynı zamanda Roma zamanının hierapolisi (kutsal belde) dir . Antik Roma kaynaklarında suyunun güzelliğinden bahsedilmekte olup , kervanlar, yolcular ve ordular vasıtası ile dinlenme noktayı şekilde kullanıldığı anlatılmaktadır.

Bu antik kentin, Roma döneminden kalan çeşmesi halen kullanılıyor.belde Bizans döneminde de önemini korumuştur. Bunu iznik`te toplanan incil konsülüne temsilci göndermesinden anlıyoruz. tarihi Perre şehrinin en dikkat cazibeli kalıntıları, bu günkü şehrin bölgedir. Rivayet olunur ki; Hz. isa`nın göndermiş olduğu ilk tebliğciler bu şehre geldiklerinde şehri zalim ve putperest bir yönetici yönetiyordu. Yönetici Tevhit davetçilerini duyunca bunları tutuklatıp zindana attırdı. Günlerce işkence edildi bunlara. şehrin yöneticisinin yedi yiğit oğlu vardı. Bu oğullar bir gece gizlice zindana giderek Tevhit davetçileri ile görüştüler ve bu yeni dini kabul ettiler. Bu yedi oğul, o gece zindandan ayrıldıktan sonra şehre dağılarak şehirdeki bütün putları ( tıpkı ataları ibrahim bu gibi) kırdılar.

YEDiYAMAN adı ADıYAMAN Olarak Değişmiştir :

Sabah olduğunda durumu haber saha yönetici, suçluların hemen bulunup getirilmesini istedi. Suçlular yakalanıp karşısına getirildiğinde, bunların kendi oğulları olduğunu gören şehrin yöneticisi daha da hiddetlenerek halkın huzurunda her türlü işkenceden sonra yedisini de öldürttü. Buna tanık olan kamu isyan ederek yöneticiyi devirip bu yeni dini kabul ettiler. Daha sonra bu yedi genci şehrin güneyindeki vadinin tepesine defnederek yanına da bir manastır yaptılar. Bu tarihten sonra bu şehre Yediyaman denmeye başlandı. zaman geçtikçe Yediyaman adı Adıyaman`a dönüştü. Romalılar bu şehre Perre, kuzeyinde bulunan örenli mahallesindeki kaya mezarlarıdır. Kayalar içine oyularak oluşturulmuş olan bu mezarlar, harika bir manzara oluşturmakta. 200 den çok olan bu kaya mezarlarının girişleri kabartmalarla süslü olup içerisinde lahitler bulunmakta. Kaya mezarları, bir birine geçişleri olan mağaralardan oluşmaktadır. Müslümanların hakimiyeti başlayıncaya kadar bölge, devamlı Bizans ile Sasaniler arasın da el değiştiriyordu.

Bu devirde Mezopotamya ve Suriye , iran -Bizans savaşları itibarıyla büyük sıkıntılar yaşamıştır. harp sebebi ile sürekli vergiler artıyordu. Birde buna Bizans yöneticilerinin Süryanilere ve Ermenilere uyguladığı mezhep ayırımı durumu daha da kötüleştirmişti. Bu durum bölgenin Müslümanlar sebebi ile fethini kolaylaştırmıştır. Bir çok aşırı şehir hiçbir direniş göstermeden Müslümanlara kapılarını açmıştır. islam ordularının ilerleyişini durduramayarak YERMüK`te büyük bir bozguna uğrayan Bizans imparatoru Herakleius`un, islam orduları önünden kaçarken şimal Suriye şehirlerine bakarak “Ey Suriye bundan sonra seninle ebediyen buluşmamak üzere elveda” dediği rivayet edilmekte.

638 yılında Suriye ve uzak`ın fethinden sonra Halife Hz. ömer`in, Adıyaman`ında içinde olduğu el- Cezire bölgesinin fethi için verdiği komut üzerine; Urfa, Suruç, Sammosata, Rumkale (Halfeti), Adıyaman, Behesni vb. şehirlerMüslümanların eline geçmiştir.Müslümanlar bu bölgeyi savaşmadan barış yolu ile fethetmişlerdir. Buna göre, Sammosatalılar her erkek için 1 dinar ve 2 müdd buğday vermeleri ve Müslümanlara şehir kapılarını açmaları şartıyla onların, canlarına, mallarına,kadınlarına, inançlarına, şehir ve değirmenlerine eman verilmiştir. Bu dönemde Müslümanlar bölgeye, `Küçük irminiyye` demektedirler. Bölgeyi Hz. Peygamberin seçkin sahabesi Safvan b. Muattal, Habib b. Mesleme el-Fihri ile beraber fethetmişti ve vefat edinceye kadar Samsat`ta kalmıştır.

Safvan b. Muattal`ın mezarı Adıyaman`dadır. Müslümanların fethi ile beraber Adıyaman, Samsat, Behesni ve Kahta şehirlerine, Mudar ve beni Bekr Araplarının yerleştiğini görüyoruz. Abbasi halifesi Mansur döneminde şehir,Perre den 5 km. güneye taşınarak yığma bir höyük üzerine bir kale olarak yaptırılmıştır. şehrin ismi, kaleye atfen Hısn- Mansur dur. şehir kalenin etrafına kümelenmiştir. Kalenin doğu tarafında bu günkü yüce caminin yerinde, Camii Kebir vardır.

belde bu günkü ruhunu o zaman kazanmıştır. Her ne kadar bu şehirde sık bir biçimde Ermeniler ve Süryaniler yaşasa da islam medeniyetinin şehridir. Commagene`nin ihtişamlı başkenti Sammasota daha da büyümüş ve önem kazanmıştır. 13. yüzyılda Moğolların gelmesiyle beraber, bölgedeki yerleşim bölgeleri tümüyle tahrip edildi. Bölge halkı istilacı Moğolların önünden kaçtı.Kalanlardan sanatkar olanlar, bilim adamları ve mahir tüccarlar ise Moğollar nedeni ile götürüldüler.Tahrip edilemeyen öteki bölgeler ise Memlüklü- Moğol çekişmesinde harap oldu.1234 yılında Alaaddin Keykubat şehri, bütünüyle Selçuklu topraklarına kattı.

Yavuz Selim zamanında şehre Osmanlı hakim olur. Adıyaman ve Samsat Zulkadiriye eyaletine bağlı, çarşı ve pazarı olan bir yerdir. Osmanlı salnamelerine göre 29 zeamet 2140 tımarı mevcuttur. Asker çıkarma gücü ise cebelilerle beraber 3300 atlıdır. Kanuni döneminde tımarların yeniden düzenlenmesi üzerine kamu isyan eder. Vezir ibrahim paşa, tımar işlerinde yeniden eski düzene dönerek asayişi sağlar. Bu dönemden sonra belde önemini kaybeder. nedeni ise artık sınır şehri değildir. 17. yüzyıla kadar canlılığını korumaya çalışan şehrin içte kaldığı için ticari önemi kalmamıştır.Yolların bozulması da, dış dünya ile olan irtibatının kesilmesine sebep olmuştur.

Celali isyanları başlar. şehrin kuzeyi dağlık ve ormanlık olduğu için eşkıyayı kontrol etmek kolay değil.

1862 Mamuratü`l Aziz salnamesine göre belde; 2000 hane ev ve bunlara bağlı çarşı ve piyasaya sahip bir yerdir. Salnameye göre toprağı tarıma müsait bulunduğu ama bu toprağı işleyecek rençper olmaması nedeniyle ziraat arazilerinin boş kaldığı belirtilmektedir. 1862 de sonra Adıyaman Malatya iline bağlı bir içedir.1894 tarihli Mamretü`l Aziz salnamesine göre, şehirde 1379 ermeni (Süryani), 271 Katolik, 440 Protestan, 6243 Müslüman olmak üzere yekün 8338 şahıs yaşamaktadır.

1908 verilerine göre şehirde 4 han, 2 hamam, 600 dükkan, 88 değirmen, 1 bezirhane ve 15 kahvehane vardır. bununla beraber 2 pamuk fabrikası işletilmektedir. 1905 yılında 2.Abdülhamit sebebi ile geliri belediyeye ait olmak üzere çarşı camii civarında 1 kıraathane, 42 dükkan ve mağazadan oluşan bedesten halinde bir çarşı inşa edilmiştir. Bu çarşı, bugün hala faal durumdadır. 1900`lü yıllardaki Osmanlı salnamelerinde şehir, yaklaşık 10.000 nüfuslu, altı mahalleli, 2 medreseli, 4 iptidai mektebi, üç gayrı Müslim mektebi ve üç tekkesi olan Malatya vilayetine bağlı bir kazadır. şehrin etrafı bağ ve bahçelerle çevrili olup, yetişen meyveler arasında en ünlü olanı üzüm ve nardır. 1892 salnamesine göre; nar bahçelerinde 30.000 kıyye kadar mahsul alınarak il dışına ihraç ediliyordu. 1954 yılında TBMM`nin aldığı bir kararla Malatya dan ayrılarak il olmuştur.

Adıyaman, sahip bulunduğu bağ ve bahçelerini lakin 1970`li yılların ortalarına kadar koruyabilmiştir. Atatürk Barajı`nın yapılması sonucunda belde, yoğun bir biçimde göç alarak maalesef beton yığınına dönüşmüştür.belde islami karakterine, Müslümanların fetihten sonra şehri taşımaları ile kavuşmuştur. Mansur b. Cavan zamanında antik Perre terk edilerek, 5 km. güneyde tekrardan inşa edilen şehrin merkezinde yığma bir iç kale bulunur. iç kalenin doğu eteğinde Camii Kebir yapılmakta idi.

Bu gün hala varlığını devam ettiren bu camii, 1505 yılında Dulkadiroğlu Tarak (Durak) bey yönünden yine yapılmaktadır. ulu camii diye anılmaktadır. şehirdeki günümüze kadar gelen en eski islami yapı Musalla mahallesindeki Musalla camii`dir. Bu şehre geldiğiniz süre Nemrut dağına çıkmadan arka dönmeniz delilik olur. 2150 m. Yükseklikteki bu dağdan güneşin doğuşunu ve batışını seyretmek mükemmel bir haz veriyor kişiye.bununla birlikte dağın zirvesinde bulunan 50 metrelik Tümülüs, doğu ve batı teraslarındaki dev antik çağ tanrılarının heykelleri de çok fazla şeyler anlatıyor insana.Dünyanın en büyük antik Zeus heykeli bu dağın zirvesindedir. Nemrut dan dönerken Arsemia`yı, dev kesme taşlardan yapılmış sapasağlam bir biçimde hizmete devam eden 2000 yıllık Cendere köprüsünü, Karakuş Tümülüs`ünü de görme imkanınız var. 100 yıl önce terk edilen, içinde onlarca Memluklu eseri barındıran restorasyon bahanesi ile on yıla yakındır kapalı tutulan yıkılmaya ve bulunmamakta olmaya mahkum edilmiş, eski Kahta Kalesi`ni de unutmamak gerekir.

Adıyaman merkeze geldiğinizde Antik Perre şehrini sakın unutmayın. Antik çağdan kalan bu nakropol ve etrafı harika bir görünüme sahiptir. 200 den fazla kaya mezara sahip bu belde, sizi 2000 sene geriye götürebilir. şehirdeki Roma çeşmesi hala çevresine can vermektedir. Eski Besni ören yerini ve Sofraz`ı da unutmamak gerekir. Ortaçağın ihtişamlı şehri; Samsat ise Atatürk baraj gölünün suları altında yatmaktadır. Bu şehri bundan böyle Alman coğrafyacı general Moltke`nin mektuplarında ve anılarında görürsünüz. Adıyamanın merkez ilçeyle birlikte 9 ilçesi, 19 belediyesi ve 427 köyü bulunur. ilçeleri : Besni, çelikhan, Gerger, Sincik, Tut, Kahta, Gölbaşı ve Samsat tır.

Evet Her şehrimiz gibi adıyaman ilimizde Gezilecek yerleri vardır Bunların 5 önemli yeri sizinle paylaşmak istedim.

Adıyaman Gezilecek en önemli 5 Yerler


1. Nemrut Dağı

2. Cendere Köprüsü

3. Pirin Ören Yeri

4. Adıyaman Müzesi

5. Su Gözü

Evet Her güzel Şehrimizde oldu gibi Adıyamanında Meşur yemekleri vardır Bunlardan Bir kaçını yazmak istedim Adıyamana giderseniz Muhakak Bunlardan Yemenizi Tavsiye Ederim .

Adıyaman’ın Meşhur Yemekleri En güzeleri :

Adıyaman olduğu coğrafi şartlar bakımından özellikle et yemekleri ön plandadır. Başta çiğ köfte olmak üzere içli köfte, mercimekli köfte, ekşili köfte (basalla) gibiköfte çeşitleri var. başka ünlü yöresel yemekleri ise şöyle;

1. Cılbır
2. Pestil
3. Yapıştırma
4. Adıyaman Hıtabı
5. Adıyaman Tavası
6. Adıyaman Kebabı
7. şilki (şillik) Tatlısı
8. Kahta ilçesinde balık ve ızgara

Adıyaman Sohbet

Bir milleti ayakta tutan en kuvvetli öğe şüphesiz dindir. Birlik ve beraberlik arasında yaşamak için lüzumlu olan müşterek değerlerden biri de inançtır. şimdilerde dinle ilgili bilgiler bundan sonra sadece kitaplardan yapılmaz. Teknolojinin sunduğu imkanlardan birisi olan sohbet siteleri son senelerde islami sohbet imkanı sağlamaktadır. Dinle ilgili her türlü bilgi, dini anlamlı güzel sözler ve türlü etkinlikler bu sitelerde hizmet vermektedir. Bu alanda mobil sohbet etmek de insanların ihtiyaçları arasında oluşmaktadır. Her alanda olduğu benzeri işini en fazla şekilde oluşturan sitelerden faydalanmak kullanıcılarımız için önceliklidir. Değişen zamanla birlikte insanların dini açıdan ihtiyaçları da farklılaşabilir. Bu sebepten güvenilir ayrıntıları uzman platformlardan almak gereklidir.

Dini Sohbetin Faydaları

Dini açıdan aklımıza takılan soruları veya dini konulardaki düşüncelerimizi dini sohbet sitelerinden sorabilir, paylaşabiliriz. Bu sitelerin içinde islami diri sohbet etkinliğiyle seviyeli, yeni arkadaşlıklar kurulabilmektedir. Bu özellik sayesinde bireyler dinle ilgili konuşmaları canlı şekilde güvenli ortamlarda sorunsuzca bir şekilde yapabilmektedir. Sitemizin sayfasına giriş yaparak dini konularda chat yapma imkânını bulabilirsiniz. öncelikli amacımız insanların birbirini rahatsız etmeden sohbet yapmalarını sağlamaktır. Bu nedenle sitemiz sebebi ile konulan kurallara uymak kullanıcılarımız için gereklidir. bireyler dini sohbet yaparak manevi açıdan çıkarlarını geliştirme olanağı bulmaktadır.

Güvenilir Sohbet Nereden yapılıyor?

internet ortamı yoğun şekilde geniş ve kontrolsüz gibi görünse de şuurlu kullanıcılar gerekli araştırmayı yaptıktan sonra amaçlarına doğru adreslerden ulaşabilmektedir. islami sohbet odaları ile en keyifli zamanları geçirebilirsiniz. Dini konularda oyunlar, bulmacalar ve çeşitli yarışmaların bulunduğu bu ortamlarda gönül rahatlıyla gezebilirsiniz. Sohbet ederken sizleri rahatsız edecek durumları yaşamamanız için her çeşitli önlem alınmaktadır. Kullanıcılar site içeriğini inceledikten sonra bu ortamlara daha etkili biçimde girmektedirler.

Evet sizde Sitemize Katlıp kaliteli sohbet odalarımızda sohbet edebilirsiniz.. Simdiden aramıza Hoş geldiniz .


Bir önceki yazımda « makalem var.

Benzer Yazılar

Lez Chat Lez chat kanalımız sadece lez bayanlara özeldir sadece onlar orada ...

Muhabbet Muhabbet odalarımız sizler için vardır burada yeni kişilerle ...

Sohbet Sohbet odalarımız sizler için vardır . Sohbet sohbet Sohbet ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

Bedava Sohbet - Yetişkin Sohbet